Stel cookie voorkeur in

MR

Medezeggenschapsraad

Welkom bij de medezeggenschapsraad (mr) van De Driemaster 

In de medezeggenschapsraad (mr) denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De mr brengt advies uit over uiteenlopende zaken die met school te maken hebben. De mr heeft soms ook een beslissende rol (instemmingsrecht) in beleidszaken, zoals het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids en het rooster. 

In onze mr hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting:

Ouders               

Mark Timmermans  (voorzitter)

Tom van Zantwijk

Wietske van der Zwaag

Leerkrachten                 

Liesbeth (secretaris)

Cora van Roozendaal

Lobke Angenent

Wat doet de mr?

De schooldirecteur, het bovenschoolse management en colleges van bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan. Voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst ouders en leerkrachten te raadplegen. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (mr), een wettelijk ingestelde raad.

Er zijn verschillende soorten beslissingen:
  • die waarover de mr eerst advies moet geven
  • die waarvoor instemming van de mr vereist is, bijvoorbeeld het formatieplan of het continurooster
  • die waarover de schoolleiding alleen de mr hoeft te informeren zoals bijvoorbeeld de jaarrekening

Via de mr kun je als ouder dus invloed uitoefenen op het beleid van de Driemaster. Zo is de directeur bijvoorbeeld verplicht de mr te informeren over de verdeling van het geld. Ook het vaststellen van de schooltijden, vakanties en vrije dagen gaat in overleg met de mr. Deze worden vastgelegd in de schoolgids. De mr moet hiermee instemmen. Dit betekent dat als schooltijden worden gewijzigd, zoals bijvoorbeeld bij een eventuele invoering van een continurooster, de mr hier eerst mee moet instemmen.

Als ouders in de mr kunnen we in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Wat we niet bespreken in de mr zijn zaken rondom individuele leerlingen of leerkrachten. Hiervoor kun je altijd terecht bij de betreffende leerkracht of bij de directeur.

Via de nieuwsbrief zullen we ouders en personeel op de hoogte houden van de onderwerpen waar de mr zich over buigt.

Werkplan en jaarverslag

Elk schooljaar stellen we een nieuw werkplan op van zaken die we dat jaar zullen behandelen. We doen dit in nauw overleg met de directie. In het najaar schrijven we ons jaarverslag. Het jaarverslag vindt u onderaan de pagina.

Werkplan MR 2018-2019
Werkplan MR 2017-2018
Werkplan MR 2016-2017
Werkplan MR 2016

 

Vergaderingen en notulen 

Als mr vergaderen we ongeveer eenmaal in de zes weken. De vergaderingen zijn openbaar, starten om 20.00 uur en vinden plaats op De Driemaster.  Soms kunnen er onderwerpen aan bod komen die niet openbaar behandeld worden. In dat geval zal (een deel van) de mr vergadering besloten zijn.

Vergaderdata 2018/2019:

Donderdag 4 oktober 2018
Donderdag 13 december 2018
Dinsdag 2 april 2019
Donderdag 16 mei 2019
Donderdag 27 juni 2019 

Notulen

De goedgekeurde notulen van de laatste mr vergaderingen kunt u hieronder downloaden:

Notulen mr 13-12-2018
Notulen mr 04-10-2018
Notulen mr 16-05-2018
Notulen mr 19-04-2018
Notulen mr 19-12-2017
Notulen mr 11-09-2017
Notulen mr 04-07-2017
Notulen mr 16-05-2017
Notulen mr 18-04-2017
Notulen mr 09-03-2017
Notulen mr 25-01-2017
Notulen mr 14-11-2016
Notulen mr 20-09-2016
Notulen mr 04-07-2016
Notulen mr 18-04-2016
Notulen mr 23-02-2016
Notulen mr 30-11-2015
Notulen mr 19-10-2015
Notulen mr 23-04-2015

! Klik hier voor de motivatie heroverweging schooltijden !
 

Wil je een vergadering bijwonen? Kom gerust eens langs!  Het is wel verstandig om de actuele data te checken door te mailen naar mr@3mast.nl

Het kan zijn dat vergaderdata iets verschoven worden gedurende het jaar.

Jaarlijks terugkerende agendapunten zijn onder meer:

  • Beleidsvoornemens
  • Jaarplan en schoolgids
  • Resultaten schoolzelfevaluatie
  • Formatie en taaklast leerkrachten
Contact met de mr

Wanneer je als ouder of als personeelslid zaken, zorgen of ideeën hebt, kun je deze op de agenda van de mr laten zetten. Hiervoor kun je rechtstreeks contact opnemen met de mr via mr@3mast.nl.Je kunt ook een van de zittende ouders of leerkrachten rechtreeks benaderen.

Als u dit jaarverslag niet in uw browser kunt lezen, klik dan op deze link: Jaarverslag MR 2017-2018